algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

NJL Glas BV gedeponeerd bij de kvk amsterdam onder nummer 34274636

Hierna te noemen opdrachtnemer

Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt  tevens verstaan de aanneming van een werk.

Door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeen-gekomen.

Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden  een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

 

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daar in is vermeld, is er geen termijn vermeld dan geldt een  termijn van dertig dagen.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contract- partijen en/of derden

3.1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vin-den alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtgever verplicht zich het opgedragen  werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichting van de opdrachtgever           

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over;

  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen ontheffingen en beschikken enz.) een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer,
  2. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd,
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer opslag en/of afvoer bouwstoffen, materialen en werktuigen,
  4. elektriciteit en water.

5.2. Opdrachtgever is niet  gerechtigd tot een vergoeding  van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

5.3 Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/-of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1.De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

6.2.tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1.Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

7.2.Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

 

Artikel 8. beëindiging of opschorting van de overeenkomst

8.1 Onder voorbehoud van al haar andere rechten, is

opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst, zonder

voorafgaande formele kennisgeving, onmiddellijk te ontbinden

of op te schorten indien het nog door opdrachtgever te betalen bedrag

(laattijdig of niet) de kredietlimiet van de Koper te boven gaat,

de opdrachtnemer gegronde redenen heeft dat de opdrachtgever niet aan

haar betalingsverplichtingen zal voldoen (bijvoorbeeld in geval

er geleverde producten beslagen worden), of in geval de

opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert. De

ontbindingsrechten in dit artikel gelden naast de

ontbindingsregeling van het Burgerlijk Wetboek

 

Artikel 9. Klaagtermijn en garantie

9.1.Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

9.2.Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

9.3.Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

9.4.Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer worden gemeld.

9.5.Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

9.6.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van niet niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie welke opdrachtgever verplicht is te verstrekken

9.7.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

9.8.Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een veder gaande verantwoordelijkheid of langere garantie termijn dan fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijf- en/of gevolgschade van de opdrachtgever niet zijnde consument te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroeps-aansprakelijkheidsverzekering in het desbetref-fende geval dekking biedt.

 

Artikel 11.prijs en betalingstermijnen

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is

de betaaltermijn 14 dagen na de factuurdatum. De

betaaltermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is

de opdrachtgever onmiddellijk, zonder verdere ingebrekestelling, in

verzuim. In dat geval is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente

verschuldigd over het openstaande bedrag tot aan het tijdstip

van betaling hiervan.

11.2 In geval van niet- of onvolledige betaling, is de

opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van opdrachtnemer zekerheid

te stellen ten behoeve van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt

zich het recht voor om bestellingen te weigeren van de opdrachtgever

als deze zich in een zwakke financiële positie bevindt,

ingevolge de classificatie door de

kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper of indien de

opdrachtgever eerder verschuldigde bedragen met vertraging heeft

betaald of indien er nog bedragen verschuldigd zijn. Tevens is

opdrachtnemer gerechtigd haar kredietverzekeringsmaatschappij in

te lichten over de niet- of onvolledige betaling.

 

Artikel 12.eigendomsrecht

12.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van

alle geleverde producten, zolang de opdrachtgever niet volledig

voldaan heeft aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van

enige verplichting jegens de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer

gerechtigd om de geleverde producten op kosten van de

opdrachtgever terug te halen.

12.2 In geval van een (dreigend) beslag van door

opdrachtnemer geleverde producten, of (voorlopige) surcéance van

betaling of faillissement aan de zijde van opdrachtgever, zal de opdrachtgever

de beslag leggende partij, de bewindvoerder of de curator

terstond op de hoogte brengen van het

eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer.

Glasschade snel en vakkundig verholpen

Bij glasschade staan de glaszetters van NJL Glas 24 uur per dag voor u klaar. Onze glaszetters prijzen voor Amsterdam zijn op basis van een offerte.

Offerte aanvragen